Spotkanie w BWA w jeleniej górze

14 maja 2019 r. ucznio­wie z kla­sy I oraz IIa uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z Kon­ra­dem Czer­ni­kiem pt. “Gry wideo. Zaba­wa a rze­czy­wi­stość. ” Spo­tka­nie było poświę­co­ne mecha­ni­zmom funk­cjo­no­wa­nia współ­cze­snej bran­ży gier wideo. Spo­tka­nie było bar­dzo cie­ka­we. Pre­le­gent poka­zał spo­so­by two­rze­nia posta­ci w grach kom­pu­te­ro­wych, w jaki spo­sób za pomo­cą rysun­ku odzwier­cie­dlić cha­rak­ter takiej posta­ci. Dodat­ko­wo mówił też o etycz­nej odpo­wie­dzial­no­ści bran­ży gier za powsta­ją­ce dzie­ło.

Dodat­ko­wo ucznio­wie uczest­ni­czy­li w BWA w pre­zen­ta­cji tech­no­lo­gii VR. Mie­li moż­li­wość prze­te­sto­wać moż­li­wo­ści wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści.

Wznowienie zajęć

Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że Komi­tet Straj­ko­wy w ZSTiL w Pie­cho­wi­cach pod­jął decy­zję o zawie­sze­niu akcji straj­ko­wej z dniem 18 kwiet­nia 2019 r. W związ­ku z powyż­szym od dnia 24.04.2019 r. odby­wa­ły się będą w szko­le zaję­cia dydak­tycz­ne, wycho­waw­cze i opie­kuń­cze wg pla­nu.

Aceleague

Nasza szkol­na dru­ży­na CS:GO (Aqu­alis) zakoń­czy­ła fazę eli­mi­na­cji Pol­skiej Ligi Klas E-spor­to­wych Ace­Le­ague — sezon 2018/2019. W tym roku mecze roz­gry­wa­li­śmy w naj­wyż­szej kla­sie (Cham­pions). Infor­mu­je­my, że na koniec sezo­nu zasad­ni­cze­go zaję­li­śmy 3-cie miej­sce awan­su­jąc na fina­ły LAN. Aktu­al­nie cze­ka­my na infor­ma­cję odno­śnie ter­mi­nu, miej­sca i sys­te­mu roze­gra­nia fina­łów. Gra­tu­la­cje dla uczniów !!

Osta­tecz­ne wyni­ki: tutaj.

Strajk w Oświacie

Dyrek­tor ZSTiL w Pie­cho­wi­cach infor­mu­je, że w związ­ku z bra­kiem poro­zu­mie­nia Związ­ków Zawo­do­wych z Rzą­dem z dniem 08.04.2019 r. w naszej szko­le zawie­szo­ne zosta­ły zaję­cia dydak­tycz­ne z powo­du straj­ku pra­cow­ni­ków szko­ły.

Infor­ma­cja o odwo­ła­niu straj­ku zamiesz­czo­na zosta­nie na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły oraz w dzien­ni­ku elek­tro­nicz­nych w wia­do­mo­ściach do rodzi­ców i uczniów.