Dnia 17.01.2019 roku (Dzień Wszyst­kich Faj­nych) odbę­dzie się kon­kurs na naj­lep­sze prze­bra­nie za ulu­bio­ną postać lite­rac­ką.
Oso­by bio­rą­ce udział zosta­ną tego dnia zwol­nio­ne z odpy­ty­wa­nia 🙂
Nie zapo­mnij­cie się prze­brać 😉

Turniej CS:GO + Formularz

Poni­żej publi­ku­je­my for­mu­larz zapi­sów CS:GO. Przy­po­mi­na­my o zapo­zna­niu się z regu­la­mi­nem. Wszyst­kie prze­sła­ne zgło­sze­nia zosta­ną potwier­dzo­ne prze­ze mnie w wia­do­mo­ści e-mail na adres poda­ny w for­mu­la­rzu. Gdy­by ktoś nie dostał takie­go potwier­dze­nia (do 24 godzin) pomi­mo prze­sła­nia zgło­sze­nia pro­szę o kon­takt na adres: birdy@zstil.pl lub na FB. W for­mu­la­rzu pro­szę o poda­nie praw­dzi­wych danych zgła­sza­nych osób zarów­no na potrze­by kon­tak­tu w kwe­stii spraw orga­ni­za­cyj­nych, a tak­że w celach wery­fi­ka­cji gra­czy (doty­czy gim­na­zja­li­stów i uczniów szkół pod­sta­wo­wych). Na stro­nie szko­ły (zstil.pl) będę na bie­żą­co infor­mo­wał o ewen­tu­al­nych zmia­nach w regu­la­mi­nie (szcze­gól­nie w przy­pad­ku sytu­acji nowych/losowych nie prze­wi­dzia­nych dotych­czas). Eli­mi­na­cje do tur­nie­ju są prze­wi­dzia­ne od 29 do 31 stycz­nia 2019 r., więc jeśli nie może­cie lub pre­fe­ru­je­cie np. kon­kret­ny dzień to nale­ży to zazna­czyć  w polu “Uwa­gi” spró­bu­ję w mia­rę moż­li­wo­ści to uwzględ­nić. Ale trze­ba się liczyć z dostęp­no­ścią nie­co więk­szą niż 1 dzień szcze­gól­nie w sytu­acji kie­dy jed­na gru­pa zaczy­na mecze w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, a koń­czy następ­ne­go dnia rano.

P.S. W przy­pad­ku pytań/wątpliwości pozo­sta­wiam moż­li­wość ich zada­wa­nia rów­nież jako komen­tarz w tym wpi­sie. 🙂

FOR­MU­LARZ:

Zawody i szkolenie wojskowe w Bolesławcu

Trzy dni po szko­le­niu w Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych, 14 grud­nia 2018 r. gru­pa uczniów ZSTiL (I i II kla­sa) wzię­ła udział w Zawo­dach Spor­to­wo-Obron­nych z oka­zji Pik­ni­ku Mili­tar­ne­go dla Nie­pod­le­głej dla uczniów klas mun­du­ro­wych. Zawo­dy spor­to­we oraz Tur­niej Strze­lec­ki odby­wa­ły się o puchar Dowód­cy 23. Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii oraz puchar Pre­ze­sa Sto­wa­rzy­sze­nia 62 KS Com­man­do. Pod­czas zawo­dów odby­wa­ło się szko­le­nie na punk­tach naucza­nia: budo­wa oraz nauka roz­kła­da­nia i skła­da­nia bro­ni dłu­giej i krót­kiej, budo­wa oraz nauka uzbra­ja­nia gra­na­tów RG42 i F1, łado­wa­nie i roz­ła­do­wa­nie maga­zyn­ka (30 naboi), ścież­ka saper­ska, rzut gra­na­tem, musz­tra poje­dyn­cze­go żoł­nie­rza, musz­tra dru­ży­ny i plu­to­nu, oraz bieg na dystan­sie dwóch km w kon­ku­ren­cji indy­wi­du­al­nej.
W zawo­dach, tym razem naszym uczniom suk­ce­su z listo­pa­do­wych zawo­dów (III miej­sce) nie uda­ło się powtó­rzyć, ale pod­no­si­li swo­ją wie­dzę woj­sko­wą na poszcze­gól­nych punk­tach naucza­nia. Mie­li rów­nież moż­li­wość zapo­zna­nia się ze sprzę­tem arty­le­ryj­skim, jaki jest na wypo­sa­że­niu 23. Ślą­skie­go Puł­ku Arty­le­rii. Orga­ni­za­to­rzy zadba­li, by dla wszyst­kich uczniów nie zabra­kło woj­sko­wej gro­chów­ki.

w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Gru­pa uczniów z naszej szko­ły z klas mun­du­ro­wych 11 grud­nia 2018 r. na zapro­sze­nie Medycz­ne­go Cywil­no-Woj­sko­we­go Koła Nauko­we­go Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych im. gen. Tade­usza Kościusz­ki we Wro­cła­wiu uczest­ni­czy­ła w wykła­dach i warsz­ta­tach pt. „Ele­men­ty ratow­nic­twa tak­tycz­ne­go”. Po uro­czy­stym otwar­ciu ucznio­wie i opie­ku­no­wie wysłu­cha­li trzech wykła­dów, któ­rych tre­ści nawią­zy­wa­ły do tema­ty­ki póź­niej odby­wa­ją­cych się na tere­nie Aka­de­mii warsz­ta­tów. Były nimi: „Ewa­ku­acja poszko­do­wa­nych z pola wal­ki”,  „Bada­nie ura­zo­we MAR­CHE”  oraz „Spo­so­by tamo­wa­nia krwo­to­ków w warun­kach polo­wych”.  Pre­le­gen­ta­mi  wykła­dów byli człon­ko­wie koła nauko­we­go, posia­da­ją­cy odpo­wied­nie prze­szko­le­nie z pre­zen­to­wa­nej tema­ty­ki.

Dru­ga część spo­tka­nia, skła­da­ją­ca się z warsz­ta­tów, odby­wa­ła się w głów­nej mie­rze na tere­nie otwar­tym Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych.  Nasi ucznio­wie wraz z inny­mi gru­pa­mi zapo­zna­wa­li się z ele­men­ta­mi ratow­nic­twa tak­tycz­ne­go na sze­ściu punk­tach naucza­nia.  Uczy­li się  prze­pro­wa­dzać ewa­ku­ację poszko­do­wa­nych ze stre­fy ognio­wej, zakła­dać rur­kę ust­no-gar­dło­wą w celu udroż­nie­nia gór­nych dróg odde­cho­wych, bada­nia typu MAR­CHE oraz tamo­wa­nia masyw­nych krwo­to­ków z koń­czyn przy wyko­rzy­sta­niu opa­ski uci­sko­wej typu CAT. Dodat­ko­wym punk­tem było wyko­rzy­sta­nie spe­cja­li­stycz­ne­go sprzę­tu do tamo­wa­nia krwo­to­ków z mied­ni­cy oraz miejsc trud­no dostęp­nych.

Na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów prze­pro­wa­dzo­no symu­la­cję medycz­ną, któ­ra mia­ła na celu  prak­tycz­ne wyko­rzy­sta­nie przez uczest­ni­ków zdo­by­tej na wykła­dach i warsz­ta­tach wie­dzy i umie­jęt­no­ści. Ucznio­wie w smu­gach dymu i odgło­sów wybu­chów pozo­ro­wa­ne­go pola wal­ki, po roz­po­zna­niu obra­żeń, ewa­ku­owa­li „ran­ne­go” do bez­piecz­nej stre­fy. Nasi ucznio­wie, podob­nie jak i inni uczest­ni­cy otrzy­ma­li zaświad­cze­nia o udzia­le w wykła­dach i warsz­ta­tach pt. „Ele­men­ty ratow­nic­twa tak­tycz­ne­go”.

1% dla szkoły

DRO­DZY RODZI­CE, SZA­NOW­NI PAŃ­STWO SYM­PA­TY­CY

         ZESPO­ŁU SZKÓŁ TECH­NICZ­NYCH I LICE­AL­NYCH

     W PIE­CHO­WI­CACH

SZKO­ŁA NASZA NALE­ŻY  FUN­DA­CJI STU­DENC­KIEJ „ MŁO­DZI – MŁO­DYM”

PRO­WA­DZĄ­CEJ  DZIA­ŁA­NIA W CELU POZY­SKA­NIA  DLA NASZEJ SZKO­ŁY ŚROD­KÓW W RAMACH 1%

SER­DECZ­NIE PRO­SI­MY O PRZE­KA­ZA­NIE I  ZAPIS W DRU­KU PIT NA RZECZ NASZEJ SZKO­ŁY

NR KRS:0000270261

 CEL PIECH­TECH 6620

DODAT­KO­WE  INFOR­MA­CJE O AKCJI  ZNAJ­DZIESZ NA SZKOL­NEJ STRO­NIE INTER­NE­TO­WEJ   www.zsem.pl 

oraz u peda­go­ga szkol­ne­go