Zmiana planu lekcji

Przy­po­mi­na­my, że z dniem jutrzej­szym (18.12.2017) ule­ga zmia­nie dotych­cza­so­wy plan lek­cji wszyst­kich klas. Plan lek­cji dostęp­ny jest w zakład­ce plan lek­cji. Kolo­ry­sty­ka jasno-nie­bie­ska. W przy­pad­ku wczy­ta­nia się sta­re­go pla­nu, nale­ży odświe­żyć zawar­tość stro­ny kom­bi­na­cją kla­wi­szy CTRL-F5, a jak to nie pomo­że to wyczy­ścić w prze­glą­dar­ce histo­rię prze­glą­da­nych stron. 

Plan lek­cji został rów­nież zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go.

Zapisy CS:GO — ciąg dalszy.

Aktu­al­nie (aktu­ali­zu­ję listę codzien­nie) od momen­tu uru­cho­mie­nia zapi­sów otrzy­ma­łem nastę­pu­ją­ce zgło­sze­nia do tur­nie­ju:

1) Dru­ży­ny speł­nia­ją­ce kry­te­ria regu­la­mi­nu i zakwa­li­fi­ko­wa­ne na LAN’a:

   • Boru­ta
   • Aqu­alis
   • Rekord skocz­ni
   • Benc
   • Blu­eBer­ry
   • NoLi­fe­Frags (zwy­cięz­cy poprzed­niej edy­cji)
   • Natio­nal$

2) Dru­ży­ny nie speł­nia­ją­ce kry­te­riów regu­la­mi­nu, któ­re zakwa­li­fi­ku­ją się bez­po­śred­nio w przy­pad­ku wystar­cza­ją­cej ilo­ści wol­nych miejsc (łącz­ny limit 16) lub któ­re roze­gra­ją mię­dzy sobą eli­mi­na­cje on-line o ewen­tu­al­ne wol­ne miej­sca:

  • Nice2Know (fina­li­ści poprzed­niej edy­cji)
  • Są gor­si!
  • Klub Eme­ry­ta

W związ­ku z tym, że nie został poda­ny ter­min zapi­sów to zapi­sy zakoń­czy­my w wyni­ku osią­gnię­cia limi­tu 14 dru­żyn w pkt 1) (uwzględ­nia­jąc dru­ży­nę zwy­cię­ską z poprzed­nie­go roku) i dając szan­sę na 2 “slo­ty” dru­ży­nom z pkt 2). 

Pro­po­nu­ję nie zwle­kać z zapi­sa­mi 🙂

Formularz zapisów — CS:GO

Poni­żej publi­ku­je­my for­mu­larz zapi­sów CS:GO. Przy­po­mi­na­my o zapo­zna­niu się z regu­la­mi­nem. Wszyst­kie prze­sła­ne zgło­sze­nia zosta­ną potwier­dzo­ne prze­ze mnie w wia­do­mo­ści e-mail na adres poda­ny w for­mu­la­rzu. Gdy­by ktoś nie dostał takie­go potwier­dze­nia (do 24 godzin) pomi­mo prze­sła­nia zgło­sze­nia pro­szę o kon­takt na adres: birdy@zsem.pl lub na FB. W for­mu­la­rzu pro­szę o poda­nie praw­dzi­wych danych zgła­sza­nych osób zarów­no na potrze­by kon­tak­tu w kwe­stii spraw orga­ni­za­cyj­nych, a tak­że w celach wery­fi­ka­cji gra­czy (doty­czy gim­na­zja­li­stów). Na stro­nie szko­ły (zsem.pl, zstil.pl) będę na bie­żą­co infor­mo­wał o ewen­tu­al­nych zmia­nach w regu­la­mi­nie (szcze­gól­nie w przy­pad­ku sytu­acji nowych/losowych nie prze­wi­dzia­nych dotych­czas). Eli­mi­na­cje do tur­nie­ju są prze­wi­dzia­ne od 16 do 18 stycz­nia 2018 r., więc jeśli nie może­cie lub pre­fe­ru­je­cie np. kon­kret­ny dzień to nale­ży to zazna­czyć  w polu “Uwa­gi” spró­bu­ję w mia­rę moż­li­wo­ści to uwzględ­nić. Ale trze­ba się liczyć z dostęp­no­ścią nie­co więk­szą niż 1 dzień szcze­gól­nie w sytu­acji kie­dy jed­na gru­pa zaczy­na mecze w godzi­nach popo­łu­dnio­wych a koń­czy następ­ne­go dnia rano.

P.S.

W for­mu­la­rzu przy wysy­ła­niu na eta­pie “pre­ces­sing” i bra­ku potwier­dze­nia nie przej­muj­cie się tym — zgło­sze­nia docie­ra­ją. 🙂

FOR­MU­LARZ:

Feryjny turniej — CS:GO

Miło nam zapro­sić Was (gra­czy) gry CS:GO na kolej­ny feryj­ny tur­niej w ZSTiL w Pie­cho­wi­cach. Orga­ni­zo­wa­ne tur­nie­je gier to dla naszej szko­ły jest już wie­lo­let­nia tra­dy­cja więc i tym razem spo­tka­my się w pierw­szym tygo­dniu ferii w budyn­ku naszych warsz­ta­tów szkol­nych. Regu­la­min roz­gryw­ki dostęp­ny jest tutaj. Bar­dzo pro­si­my o zapo­zna­nie się z nim, a w przy­pad­ku ewen­tu­al­nych pytań/wątpliwości  o kon­takt ze mną (peł­ne dane i for­my kon­tak­tu zosta­ły okre­ślo­ne w regu­la­mi­nie).

W prze­cią­gu kil­ku dni opu­bli­ku­je­my na naszej stro­nie for­mu­larz zgło­sze­nio­wy do tur­nie­ju oraz prze­śle­my do nie­któ­rych z Waszych szkół poniż­szy pla­kat.

Wszel­kie aktu­ali­za­cje i nowo­ści oraz odpo­wie­dzi na naj­czę­ściej zada­wa­ne pyta­nia będę publi­ko­wał na naszej stro­nie i moim  pro­fi­lu FB

Zachę­cam do udo­stęp­nie­nia moje­go wpi­su ponie­waż por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we gwa­ran­tu­ją moż­li­wie jak naj­więk­sze dotar­cie do osób/drużyn poten­cjal­nie zain­te­re­so­wa­nych tur­nie­jem. Chcie­li­by­śmy aby to było wyjąt­ko­we wyda­rze­nie dla Was w okre­sie wol­nym od nauki i pierw­szy poważ­ny spraw­dzian dla naszych uczniów kla­sy e-spor­to­wej.