Rozpoczynamy nabór wniosków stypendialnych w projekcie unijnym “Wsparcie na zawodowym starcie”

Niniej­szym mam przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że od jutra, tj. od 22 lute­go roz­po­czy­na­my nabór wnio­sków na sty­pen­dium z pro­jek­tu unij­ne­go. Wnio­ski mogą skła­dać Ucznio­wie, któ­rzy zgło­si­li się do szko­leń w ramach pro­jek­tu “Wspar­cie na zawo­do­wym star­cie”.

Sty­pen­dium wyno­si 1000 zł brut­to mie­sięcz­nie i jest przy­zna­wa­ne na dzie­sięć mie­się­cy.

Bar­dzo pro­szę o zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem, któ­ry został opu­bli­ko­wa­ny na naszej stro­nie.

Wnio­sek moż­na skła­dać do 4 mar­ca 2019 r. do pani Syl­wii Pochłód.

W razie jakich­kol­wiek pytań, uprzej­mie zapra­szam do sali 303.

DOKU­MEN­TY:


Konkurs walentynkowy

Zapra­szam wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w Kon­kur­sie Walen­tyn­ko­wym. Wystar­czy odpo­wie­dzieć na zamiesz­czo­ne na face­bo­oku pyta­nia i 14.02.2019 zgło­sić się do biblio­te­ki. Kto pierw­szy ten lep­szy, a nagro­dy cze­ka­ją.


Turniej CS:GO — podsumowanie

W dniach 29.01.2019 do 01.02.2019 r w Zespo­le Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych odbył się tur­niej gier e-spor­to­wych. Podob­nie jak w zeszłych latach rywa­li­zo­wa­li­śmy w grze Coun­ter Stri­ke Glo­bal Offen­si­ve. Do tur­nie­ju zosta­ło zakwa­li­fi­ko­wa­nych 16-ście dru­żyn (po 5 osób), któ­re roz­gry­wa­ły mecze eli­mi­na­cyj­ne w gru­pach, a ostat­nie­go dnia sys­te­mem pucha­ro­wym roze­gra­ne zosta­ły ćwierć­fi­na­ły, pół­fi­na­ły i finał. Podob­nie jak w zeszłych latach przy­je­cha­li do nas gra­cze z odle­głych zakąt­ków Pol­ski — Lublin, Kędzie­rzyn Koź­le, Kra­ków, Poznań, War­sza­wa, Łódź czy Bia­ły­stok. W tur­nie­ju aktyw­nie wzię­li udział nasi ucznio­wie — jako gra­cze ok 20-stu, ale też 10-ciu uczniów jako oso­by pro­wa­dzą­ce i obsłu­gu­ją­ce tur­niej. Gorą­ce podzię­ko­wa­nia dla nich ponie­waż w tym roku mie­li­śmy do czy­nie­nia z wie­lo­ma sytu­acja­mi wyma­ga­ją­cy­mi spraw­nej obsłu­gi i szyb­kiej reak­cji (pro­ble­my z inter­ne­tem, z kom­pu­te­ra­mi, z dzia­ła­niem infra­struk­tu­ry sie­cio­wej). W tym roku po raz pierw­szy uda­ło się jed­ne­mu z naszych uczniów uru­cho­mić stre­ama z tur­nie­ju w inter­ne­cie (zapis komen­to­wa­nych meczów na kana­le MrTHe­Fla­kon).

Po 4-rech dniach rywa­li­za­cji tur­niej wygry­wa dru­ży­na Mono­tlen­ku Diwo­do­ru w skła­dzie:
Adrian Gro­my­ko, Michał Pabian, Tomasz Uro­da, Prze­mek Moska­lik, Kor­nel Owsie­je­wicz.

Wię­cej o tur­nie­ju może­cie prze­czy­tać i obej­rzeć:

Zdję­cia w gale­rii autor­stwa por­ta­lu 24jgora.pl oraz Nor­bert Kowa­lik.

Plan lekcji — zmiana

W zakład­ce plan lek­cji został opu­bli­ko­wa­ny plan obo­wią­zu­ją­cy od 11.02.2019 r. (kolo­ry­sty­ka poma­rań­czo­wa). Jed­no­cze­śnie został on zaim­por­to­wa­ny do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go (drob­ne błę­dy z przy­pi­sa­niem grup na zaję­cia dodat­ko­we popra­wią wkrót­ce wycho­waw­cy). W przy­pad­ku pro­ble­mów z jego wczy­ta­niem na stro­nie WWW nale­ży wyczy­ścić histo­rię prze­glą­da­nych stron i wczy­tać plan ponow­nie.

Turniej CS-GO — finały

Roz­pi­ska jutrzej­szych meczy wyglą­da nastę­pu­ją­co (zosta­ły zamie­nio­ny miej­sca­mi 3-ci ćwierć­fi­nał z 4-tym na proś­bę dru­ży­ny “Nie­grzecz­ne Urwi­sy”.) Mam nadzie­ję, że niko­mu nie prze­szka­dza. A więc:
8:00 — Ptasz­ki Bir­die­go vs PEST Esport
9:00 — Mono­tle­nek Diwo­do­ru vs Faj­ne chło­pa­ki
10:00 — VENa­to­rez vs Sad­Boys
11:00 — Blind Gamers vs Nie­grzecz­ne Urwi­sy
i póź­niej kolej­no zwy­cięz­cy meczów z 8:00 i 9:00 oraz 10:00 i 11:00. I na koniec finał (BO3).
Zwy­cięz­cy dodat­ko­wo otrzy­ma­ją takie sta­tu­et­ki.